چرم بوفالو سیاه

حس خوب چرم در دستان شما

شرایط اخذ نمایندگی

  1. موقعیت مکانی فروشگاه از نظر احراز شرایط نمایندگی مورد بررسی مسئولان ذیربط قرار گرفته و تایید گردد.
  2. در هر شهر تنها یک نمایندگی فعالیت دارد و در صورت هماهنگی و رضایت آن میتوان نمایندگی دیگر احداث گردد.
  3. مالکیت و یا استیجاری بودن فروشگاه باید مشخص باشد و اسناد مربوطه ارائه گردد.
  4. خرید اول حجم و مبلغ مشخصی ندارد بلکه مسئولان تنها در این رابطه مشاوره به نمایندگی ارائه میکنند.
  5. قیمت فروش محصولات بر روی بارکد محصول درج شده و باید مورد نظر قرار گرفته و با آن قیمت ارائه گردد.
  6. یک سری تعهدات بین نمایندگی و چرم بوفالوی سیاه پس از عقد قرار داد ایجاد میگردد.
  7. تعهدات در فرم قرارداد موجود است که در هنگام عقد قرار داد به استحضار نماینده و تایید طرفین خواهد رسید